Úvod

  

          Vážení rodičia

          V sekcii Pre rodičov sú zverejnené Informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy

          k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023.

 

 

 

 

 

 

 


                        

 Darujte 2% z dane a spríjemnite

svojim deťom pobyt v materskej škole

 

 

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO: 173196172548

Názov: SRRZ-RZ pri Materskej škole

Ulica: Polianska

Číslo: 865/4

PSČ: 040 01

Obec: Košice

Prečo darovať 2% z dane

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. 

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť svojimi 2% za rok 2022 našu materskú školu. 

Tlačivo nájdete v sekcii TLAČIVÁ.

 

                          Ďakujeme, Rodičovské združenie pri materskej škole

                         


                                                Vážení rodičia

    S účinnosťou od 1.1.2023, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237

  § 3

   (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy mesačne na

        jedno dieťa sumou 40,- €  (doposiaľ 20,-€).
   (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

   § 4 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
    a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
    b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

         podľa osobitného predpisu,
    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 

 

   § 5

   (1) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy

        na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
   (2)  Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v termíne

         vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými

         dôvodmi.

  § 16

   (1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v kategórií stravníkov

        od 2 do 6 rokov:
        desiata 0,55 €,  obed 1,30 €, olovrant 0,45 €, spolu 2,30 €(doposiaľ 1,45 €).

   (4) Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských a základných škôl je 5,- €.

    7) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

   (8) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada

        a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

                       Celé znenie VZN mesta Košice č. 237 nájdete  zverejnené v sekcii Dokumenty.

 


 Mesto Košice zakúpilo pre našu materskú školu online prístup na výučbový program ALFÍK, ktorý obsahuje rôzne úlohy, cvičenia a hry na precvičovanie slovnej zásoby a vedomostných znalostí detí predškolského veku. Prístupové kódy pre jeho používanie online, Vám odovzdajú triedne učiteľky pri nástupe detí od 09.01.2023.

Prístup do databázy na stránke www.alfik.sk je platný do 19. 12. 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

                                                                                                                                   

 

.