Adaptácia dieťaťa 

Vážení rodičia, 

pre Vás, aj pre Vaše deti je nástup do materskej školy novou skúsenosťou. Väčšina z Vás to prežíva veľmi intenzívne a neraz má z tejto blížiacej sa veľkej chvíle trošku aj obavy. Preto pre Vás máme niekoľko rád, ako tento nástup zvládnuť s čo najmenším stresom. Po nástupe do materskej školy dieťa prechádza 3 základnými vývojovými fázami.

Prvú fázu nazývame orientačnú, kde sa dieťa pozoruje nové prostredie , v ktorom sa nachádza, ľudí, stáva sa súčasťou aktivít a pravidiel v danej triede. Pozorovaním okolia spracováva nové podnety, málo komunikuje, nechce sa hrať a nechutí mu jesť, pretože je vo veľkom strese.

Kontaktnou fázou nazývame obdobie, kedy si dieťa hľadá svoje miesto v kolektíve získavaním priazne rovesníkov. Viac komunikuje, aktívnejšie sa zapája do hrových aktivít, zvyká si na pravidlá, postupne sa v spolupráci s učiteľkou učí zvládať konfliktné situácie. V prítomnosti rodičov môže pôsobiť nevyrovnane, citlivo, plačlivejšie.

V poslednej fáze ukľudnenia, je dieťa menej plačlivé, zvyká si na režim a postupne ho rešpektuje. Prejavuje svoju náklonnosť iným deťom, napodobňuje ich správanie, vznikajú prvé priateľstvá. Priestory školy sú pre neho známe a upokojenie umožňuje štandardné stravovanie.

Niekoľko rád, ako nástup zvládnuť s čo najmenším stresom


                        

 

                       


                                                                                          Vážení rodičia

                                        S účinnosťou od 1.1.2023, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237

  § 3

   (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy mesačne na

        jedno dieťa sumou 40,- €  (doposiaľ 20,-€).
   (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

   § 4 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
    a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
    b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

         podľa osobitného predpisu,
    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 

 

   § 5

   (1) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy

        na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
   (2)  Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré  nedochádzalo do materskej školy v termíne

         vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými

         dôvodmi.

  § 16

   (1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v kategórií stravníkov

        od 2 do 6 rokov:
        desiata 0,55 €,  obed 1,30 €, olovrant 0,45 €, spolu 2,30 €(doposiaľ 1,45 €).

   (4) Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských a základných škôl je 5,- €.

    7) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

   (8) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada

        a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

                                             Celé znenie VZN mesta Košice č. 237 nájdete  zverejnené v sekcii Dokumenty.

 


 Mesto Košice zakúpilo pre našu materskú školu online prístup na výučbový program ALFÍK, ktorý obsahuje rôzne úlohy, cvičenia a hry na precvičovanie slovnej zásoby a vedomostných znalostí detí predškolského veku. Prístupové kódy pre jeho používanie online, Vám odovzdajú triedne učiteľky pri nástupe detí od 09.01.2023.

Prístup do databázy na stránke www.alfik.sk je platný do 19. 12. 2023.   

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

                                                                                                                                   

 

.