Dokumenty

Tu si viete stiahnuť dokumenty našej materskej školy vo formáte .pdf.

                                                                                                          

Informácie k dotáciám na stravu od 01.05.2023 Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie 2023/2024 Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.237 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Ciele predprimárneho vzdelávania Informačná povinnosť čl.13 pre MŠ Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021-2022 Manuál predprimárneho vzdelávania 09/2023