O nás

  

Charakteristika materskej školy

 

      

           Materská škola Polianska 4 v Košiciach má neprávnu subjektivitu a jej zriaďovateľom  je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Nachádza sa v tichom prostredí  Mestskej časti  Košice - Sever na sídlisku Podhradová. Slávnostne bola uvedená do prevádzky  25. 1. 1965 s počtom tried 6. V súčasnosti má materská škola 4 triedy s kapacitou 86 detí  a poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov v čase od 6.30 hod. do 17.00 hod. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktoré zodpovedajú za výchovno – vzdelávací proces, za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.  Prevádzku materskej školy zabezpečujú 3 prevádzkoví zamestnanci, 3 zamestnanci školskej jedálne a 1 zamestnanec vykonáva administratívno – hospodárske činnosti.. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa  Školského vzdelávacieho programu pod názvom ,,Zvedavček“.

       

             Budova MŠ je dvojposchodová, na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelária riaditeľky, knižnica a školská kuchyňa, ktorá zabezpečuje stravovanie detí a zamestnancov.  Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru a voľnosti k hrám, sú kvalitne vybavené materiálno – technickými prostriedkami. Exteriér materskej školy tvorí školský dvor s bohatou výbavou pre deti na realizáciu pohybových aktivít, súčasťou školského dvora je záhrada.

             Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizujeme najmä formou rôzne obsahovo zameraných hier, hru využívame  ako základný prostriedok , formu i metódu edukácie detí. Aktívne spolupracujeme s rôznymi subjektmi napr. ZOO Kavečany, Botanická záhrada, Aqua terra club, Hydrometeorologický ústav, ZŠ Polianska, Policajný zbor, Hasičský zbor a knižnica v OC Mier. Organizujeme v priebehu roka množstvo doplnkových aktivít napr. :

 

 

Rada školy 2020-2024 Rodičovské združenie.docx